Анализатор на безжични мрежови линкове

A service of Green Bay Professional Packet Radio ®
Адаптирал М.Йонов LZ2RR


[link view]


Предавателна част

Най висока честотоа на предавателя  
Изходна мощност  

Спецификация на кабели и антени-предавателна част

Име на предавателната страна  
Тип на кабела  
Ако е  Other, Въведи загубите   dB   на 100 метра  на  100 feet
Дължина на кабела  
Усилване на антената-предавател  
Загуби в радома1   dB
Земната елевация по (AMSL)  
Височина на антената (AGL)2     до центъра на излъчване
Общ брой на използваните конектори  
Разни загуби в кабела   dB  
Допълнителен усилвател преди антената   dB  
Разни загуби в предавателното трасе3   dB  

Спецификация на кабели и антени-приемна част

Име на приемната страна  
Тип на кабела  
Ако е  Other, Въведи загубите  dB      per 100 meters    per 100 feet
Дължина на кабела  
Усилване на антената-приемник 
Загуби в радома1   dB
Земната елевация по (AMSL)  
Височина на антената (AGL)2     до центъра на излъчване
Следващите ЧЕТИРИ въпроса са само при ползване на девирситна антена по височина
Височина на приемната девирситна антена (AGL)2     до центъра на излъчване
Усилване на антената  
Дължина на кабела на девирситната антена4  
Разни загуби в девирситната антена   dB  
Общ брой на конекторите в приемната част  
Разни загуби в приемната част   dB  
Допълнително усилване преди загубите от кабела   dB  
Чувствителност на приемника 
Следващите TРИ въпроса са само за цифрови линкове
Receiver Dispersive Fade Margin (DFM)5   dB
Receiver External Interference Fade Margin (EIFM)6   dB
Receiver Adjacent Channel Interference Fade Margin (AIFM)7   dB

Специфициране на пространството между приемната и предавателната антена

Желаете ли да включите климатичните фактори?   Да   Не
Ако е  Да, Избери Климатичния фактор  
Ако е Да, Отговори на следващите ДВА Въпроса
Неравномерност на земната повърхност8     промяна на Елевацията
Типичната местна влажност  

Желаете ли да включите влиянието на К-фактора  на земята?   Да  Не
Ако е Не, Избери Ефективния К-фактор  
Ако Да, Отговори на следващите ДВА Въпроса
Средна годишна влажност   percent
Средно годишно барометрично налягане   inches of mercury

Средно годишни Температури  
Въведи Количество валежи   mm/hour
Избери урбанистичния фактор  
Избери N th Зона на Френел  

Желаете ли да изчислите разстоянието въз основа на координатите   Да  Не
Ако  Не, Въведете разстоянието на трасето  
Ако е Да, Отговорете на следващите ЧЕТИРИ Въпроса
Географска ширина на предаванелната антена    °   '   "  на север положително
Географска дължина на предаванелната антена    °   '   "  на запад отрицателно
Географска ширина на приемната антена    °   '   "  на север положително
Географска дължина на приемната антена    °   '   "  на запад отрицателно


Бележки

AGL  Above Ground Level.  Височина на средата на правата свързваща двете антени.

AMSL  Above Mean Sea Level.  Височина спрямо морското равнище.

  1. Загубите в радона на  Yagi антените, обикновено са включени в спецификацията на антените.
  2. Височините на антените са измерват до средната точка на излъчване, обикновено центъра на антената.
  3. За разни загуби се приемат рефлекции от земята, атмосверни абсорбирания, интерференции, валежи/мъгла, билбордове, растения, животни и т.н.т...
  4. Кабела на девирситната антена се приема че е от същия тип.
  5. Dispersive fade margin в използваното устройство се определя от производителя зависи от типа модулация.
  6. External interference fade заглъхване на приемника вследствие на външни смущаващи сигнали.
  7. Adjacent channel interference fade -заглъхване на приемника вследствие интерференции от собствената система.
  8. Примерни промени на терена: 6 метра - за плавен терен и вода, 15 метра-за средно начупен терен, 43 метра- за планински или силно начупен терен..
  9.  К-фактора се обославя от рефракциите на радиовълните близо до земята.  За антени с високи мачти,  K фактора е 4/3 като за средно начупен терен. Той е 1.0 е за в случай че радиуса на земята е постоянен, той е безкрайност ако земята е плоска.